Poistenie pre spoločnosti

Poistenie majetku

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, jeho cieľom je ochrana majetku určeného k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti

Zodpovednosť štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti je jedným z najprísnejších druhov zodpovednosti. Členovia týchto orgánov sú z právneho hľadiska vystavení ďaleko väčšej zodpovednosti, ako by boli vystavení na základe pracovnoprávnej legislatívy. Ich osobná zodpovednosť za výkon ich funkcií je takmer neobmedzená.

Poistenie zodpovednosti za škodu

V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka: „každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností.“ Pri tom nie je rozhodujúce, či bola škoda spôsobená konaním alebo opomenutím konania. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, ako aj za škodu spôsobenú inak.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu

Poistenie zodpovednosti za škody patrí dnes už k základnej poistnej ochrane každej spoločnosti. Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu predstavuje pre výrobcu veľkú hrozbu, nakoľko vadný výrobok spôsobuje nielen finančné škody, ale aj stratu prestíže značky. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité získať a dlhodobo si udržať dôveru spotrebiteľa.

Poistením nie je možné predísť vzniku škody, ale minimalizovať ekonomický dopad takejto situácie na výrobcu. Nie je rozhodujúce, či poistenie zodpovednosti za výrobok dojednať, ale určiť to, v akom rozsahu s ohľadom na jeho charakter, možné riziká a teritoriálnu pôsobnosť.

Poistenie prerušenia prevádzky

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku.

Poistenie strojov a elektroniky

Stroje a elektronika ako zariadenia vybavené mechanickými a elektronickými prvkami sú určené najmä pre pracovné výkony. Preto je príčina možného vzniku škôd širšia ako u iného majetku. Jedná sa o riziká prichádzajúce ako zvonku ako napr. chyba obsluhy, tak aj z vnútra ako napr. škody vzniknuté prepätím alebo skratom.

Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie

Stavené a montážne poistenie je poistným produktom, bez ktorého sa nezaobíde žiadny významnejší investičný zámer v stavebníctve, či v developerskej činnosti.

Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa

Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za prepravované zásielky je osobitným prípadom zodpovednosti z prevádzkovej činnosti. Riziká spojené s vnútroštátnou alebo medzinárodnou cestnou dopravou je možné účinne eliminovať poistením zodpovednosti dopravcu či zasielateľa.

Poistenie enviromentálnych rizík

V dnešnej dobe je pravdepodobnosť ekologického priemyselného znečistenia o veľa vyššia ako v minulosti, a zasahuje stále viac priemyselných odvetví a oblastí služieb. Finančným stratám v dôsledku ekologických škôd je možné predchádzať kvalitným poistením. Poistenie enviromentálnych rizík je neoddeliteľnou súčasťou risk managementu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov v prípade vzniku ekologickej škody.

Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie

Hodnota a objem prepravovaného tovaru sa stále zvyšuje, tým dochádza aj k nárastu rizika poškodenia alebo straty zásielok. Väčšina spoločností prepravujúcich zásielky si je vedomá možných finančných strát, a preto využíva poistenie zásielok pri preprave ako vhodnú ochranu proti tomuto riziku.

Poistenie pohľadávok

Dodávka tovaru alebo poskytovaných služieb na tuzemských alebo zahraničných trhoch so sebou prináša rad rizík. Poistenie pohľadávok kryje prípady nezaplatenia za tovar alebo služby zo strany odberateľa z dôvodu jeho platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu

Hromadná produkcia, zvyšujúca sa technická náročnosť výroby, rastúca povinnosť výrobcov, striktná legislatíva a mnohé ďalšie faktory vedú k rastúcemu počtu prípadov kontaminácie a stiahnutia výrobkov z trhu vo všetkých hospodárskych odvetviach. Takéto situácie môžu mať katastrofálny dopad na produkt, značku a ekonomickú situáciu výrobcu alebo distribútora preto je vhodné takáto finančné dôsledky eliminovať poistením pre prípad kontaminácie a stiahnutia výrobku z trhu.

Zamestnanecké programy

Stabilizácia zamestnancov prostredníctvom kvalitného systému zamestnaneckých výhod je riešenie, ako zabrániť možnej fluktuácii zamestnancov a tým znížiť náklady za nábor nových zamestnancov a ich opätovné preškolenie. Poistné produkty, ako je napríklad manažérske životné poistenie, dôchodkové pripoistenie alebo kapitálové životné poistenie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou programu zamestnaneckých benefitov. Z týchto produktov má zamestnanec možnosť získať najvyšší možný finančný prínos, pričom zamestnávateľ ušetrí na sociálnom a zdravotnom poistení.

Ďalšie druhy poistenia


V prípade záujmu, prosím vyplňte formulár a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme. Ďakujeme.Zavolať (+421 905 757 844)