Iné druhy poistenia

Poistenie pre spoločnosti

 • Poistenie majetku
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa
 • Poistenie enviromentálnych rizík
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu
 • Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu
 • Zamestnanecké programy
 • Ďalšie druhy poistenia

Privátna klientela

 • Životné poistenie
 • Poistenie pre deti a mládež
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie závažných chorôb
 • Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
 • Úverové poistenie
 • Kapitálové poistenie
 • Kolektívne poistenie
 • Kombinované poistenie
 • Cestovné poistenie (business alebo holiday)

Nezáväzná kalkulácia

označené údaje je povinné vyplniť